Triển khai Phần mềm bán hàng cho Siêu thi Việt Dũng – Yên Hòa.

phần mềm bán hàng cho Việt Dũng Pro

Khách hàng check quy trình nghiệp vụ bán hàng ngay khi phần mềm bán hàng cài đặt thành công

Việt Dũng Yên Hòa là siêu thị cung cấp nhiều sản phẩm và mặt hàng tiêu thụ cho chung cư và khu vực. Phần mềm bán hàng Master Pro đem tới nghiệp vụ bán hàng ổn định và các thông tin chiết khấu sản phẩm dành cho khách hàng thông qua phần mềm.

Việt Dũng Yên Hòa

Phần mềm bán hàng với đặc thù nghiệp vụ siêu thị

Nhiều mặt hàng, nhiều mẫu mã là đặc thù nghiệp vụ quản lý bán hàng siêu thị.